GDPR

Politika zaštite osobnih podataka u obrtu Smiješak


OPĆA NAČELA
SMIJEŠAK, USLUŽNI OBRT ZA PODUKU (dalje: Smiješak ) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima
sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje
propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka(EC2016/679)–GDPR.
Informacijski sustav koji koristimo zaštićen je sukladno najboljim praksama i standardima
fizičkim rješenjima i aplikacijama vodećih svjetskih proizvođača. Logičkim i fizičkim
pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno primjenjivim standardima, a korisnike
se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka.
Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa
na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim
načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i
pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se
obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo
onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim
propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši
legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva).
Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela
kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene
osobe Smiješka i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade) te treće
strane koje po zakonu moraju obraditi podatke poput Zavoda za mirovinsko i osiguranje,
Zavoda za zdravstveno osiguranje, Porezne uprave, inspektora i sl.

KLJUČNE INFORMACIJE


Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka


SMIJEŠAK, USLUŽNI OBRT ZA PODUKU, MLADEN VIPOTNIK, SISAK, STARO PRAČNO, DRENAČKI PUT 37B

OIB: 55242012455.

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest: adresa e-pošte: vipotnik.mladen@gmail.com

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka
Smiješak, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:
a. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste
stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
b. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan
konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa.
Primjerice, takav legitiman interes može biti:
· vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
· otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
· zaštita osoba i imovine
· ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i
poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija,
analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije
s korisnicima
· odgovaranje na vaše upite i komentare
c. nužnog poštivanja zakonskih obveza – Smiješak se mora obavezno pridržavati
mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom
o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, propisima itd.
d. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih
privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u
pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe,
neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju
privolu u svakom trenutku.
Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?
Obrađujemo i prikupljamo podatke koje smo obvezni prikupljati po zakonskoj osnovi bilo za naše potrebe ili potrebe klijenata za koje smo izvršitelji obrade. To su npr. obrade za potrebe obračuna plaća i doprinosa, suradnja s inspekcijama, komunikacija s nadležnim institucijama i sl. Podatke prikupljamo iz zakonski propisanih izvora poput kupoprodajnih ugovora, ugovora o radu, tiskanica, računa i sl.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?
Sve podatke koje prikupljamo obvezni ste pružiti jer ih prikupljamo isključivo za potrebe provođenja zakonskih odredbi. Ukoliko će se prikupljati podaci izvan toga za njih će biti dostupan obrazac za privolu u tu svrhu.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni
Smiješak će vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
– na adresu e-pošte vipotnik.mladen@gmail.com i
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.
Primjerice, podatci iz radnog odnosa se moraju čuvati zauvijek.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?


Smiješak se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti
dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:
· pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani
s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice tvrtka čiji knjigovodstveni
program koristimo)
· nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice
Porezna uprava)
· kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim
tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
· kada je Smiješak zakonski dužan dostavljati te podatke.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?
Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:
· zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na
informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka
koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
· zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom
slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
· uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju nelegitimnih
interesa Smiješak ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga
· tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao
jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim
interesom Smiješka  za obradu, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza
kojima podliježe Smiješak te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje
nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna
radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Smiješak, radi postavljanja,
ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
· ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne
provjerimo njihovu točnost
· prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju
ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to
tehnički izvedivo
· podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih
podataka (AZOP).
Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših
osobnih podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u
obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite na navedenu mail adresu.
Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka
Ako smatrate da Smiješak nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na navedenu mail adresu. U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.